Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Barbarella brows & lashes en de klant.

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en Barbarella brows & lashes aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Barbarella brows & lashes de klant te informeren over de ter zake geldende prijs.
 3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt. In geval de klant wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

ARTIKEL 3 – Verplichtingen van Fabelash Heemskerk Brow & Lash Studio

 1. Barbarella brows & lashes staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Barbarella brows & lashes licht de klant in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Barbarella brows & lashes vraagt de klant naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Barbarella brows & lashes wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek.
 4. Barbarella brows & lashes zal geen handeling verrichten die buiten zijn competenties valt.

 

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient Barbarella brows & lashes voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De klant heeft de plicht alle door Barbarella brows & lashes gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

 

ARTIKEL 5 – Betaling

 1. Betalingen aan Barbarella brows & lashes dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Barbarella brows & lashes aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan Barbarella brows & lashes de klant verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

 1. Barbarella brows & lashes is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Lash Studio Heemskerk of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De klant is tegenover Barbarella brows & lashes aansprakelijk voor door Barbarella brows & lashes geleden schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

ARTIKEL 7- Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Barbarella brows & lashes in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de klant.
 2. Barbarella brows & lashes dient klachten afdoende te onderzoeken. Barbarella brows & lashes zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 

ARTIKEL 8 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Barbarella brows & lashes en klant worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de klant zijn.